A kerület önkormányzata a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása a Kolonics György Általános Iskola telkére (hrsz:220657) vonatkozóan tart partnerségi egyeztetést.

Budafok-Tétény Önkormányzata elkészíttette a tárgyi területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét.

Jelen rendelet készítésének célja a hatályos 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott KÉSZ pontosítása annak érdekében, hogy a telken a vonatkozó létesítési előírásoknak és az optimális használat követelményeinek mindenben megfelelő kosárlabda csarnok tudjon létesülni.

A tervmódosítás az alábbi elemeket tartalmazza:

A 220657 hrsz-ú ingatlanon jelenleg két építési övezet található. Nagyrészt Vi-2/BF/5 intézményi területbe tartozik, azonban a telek É-NY-i részén önálló övezetként lett kialakítva egy terület Vi-2/BF/L-2 jellel. Ezt javasoljuk megszüntetni és a teljes telket Vi-2/BF/5 övezetbe sorolni.

A jelenlegi helyen a szabályozási tervben nincs kijelölve építési hely, itt építési hely kijelölését javasoljuk. A szabadonálló beépítés miatt, a nyugati és keleti oldalon az oldalkertek méretét szűkíteni kell, a maximális 10m-es tűztávolsággal és csatlakozó 6-6m-es hátsó kertekkel számolva 4m-re.

A minimális zöldfelület értékét 25%-ban javasoljuk meghatározni.

A teljes tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes  internetes oldalon tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2021. február 17.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy

elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a tárgyi témában 2021. február 9.-én, 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérem, a fenti email címen előzetesen jelezze. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

forrás: https://budafokteteny.hu/hir/felhivas-partnersegi-egyeztetesre-2021-02-02